top of page

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Psycholoog Sien Depoortere hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In deze disclaimer leest u hoe wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.siendepoortere.be.

Verantwoordelijkheid

Deze website is een realisatie van Psycholoog Sien Depoortere.

Algemeen karakter van de informatie

De informatie die Psycholoog Sien Depoortere op deze website aanbiedt, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Hierdoor kan ze dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de bezoeker beschouwd worden. De hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites biedt Psycholoog Sien Depoortere u enkel ter informatie aan. Psycholoog Sien Depoortere beheert die andere websites niet en kan bijgevolg geen garantie bieden over de kwaliteit of volledigheid ervan. Psycholoog Sien Depoortere is niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de informatie op deze website, of van de externe websites waar deze site naar verwijst.

Ten slotte is Psycholoog Sien Depoortere niet aansprakelijk voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie door technische fouten of onderbrekingen.

Intellectuele eigendom

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat u de bron (website Psycholoog Sien Depoortere, alsook de link naar de specifieke webpagina) vermeldt. Dit is volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Het logo van Psycholoog Sien Depoortere mag niet gekopieerd en gebruikt worden in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van Psycholoog Sien Depoortere zelf. Contacteer ons als u ons logo wenst te gebruiken.

Psycholoog Sien Depoortere behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens verzamelen

De meeste informatie die Psycholoog Sien Depoortere op deze site aanbiedt, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen: we verzamelen naam en contactgegevens, demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht), locatie, IP-adres, uw bankgegevens, referenties (paswoorden, logins), bestelnotities zoals leeftijdscategorie en al dan niet hebben van autisme-diagnose, facturatiegegevens, bedrijfsnaam, opgegeven notities zoals “onderwerp van uw bericht” & “uw bericht”, facebookprofiel en websitegedrag. Daarnaast verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

 

Psycholoog Sien Depoortere eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer en levert volgende wettelijke garanties als we persoonsgegevens opvragen via deze website:

  • We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren.

  • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

  • Psycholoog Sien Depoortere maakt uw persoonsgegevens niet bekend aan derden en gebruikt deze gegevens niet voor direct-marketingdoeleinden.

  • U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

  • Psycholoog Sien Depoortere levert de nodige inspanningen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de diensten waarbij gegevens verzameld worden.

Nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief die Psycholoog Sien Depoortere aanbiedt, wordt persoonlijke informatie gevraagd. Dit gaat om uw naam en e-mailadres. De nieuwsbrieven worden verzonden via Wix. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Wix. Jouw gegevens worden voor onbepaalde duur bijgehouden op de server van Wix. U kunt u namelijk op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrieven door onderaan de nieuwsbrief op ‘Uitschrijven te klikken’. Daarnaast kunt u ook steeds mailen naar contact@siendepoortere.be indien u verwijderd wil worden van de nieuwsbrief.

Contactformulier

Op de website van Psycholoog Sien Depoortere wordt gebruik gemaakt van een contactformulier. Dit contactformulier verzamelt uw voornaam en e-mailadres, alsook het onderwerp van uw bericht en uw bericht zelf. Deze persoonsgegevens worden verzameld, opdat Psycholoog Sien Depoortere u kan contacteren. We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Reactie plaatsen op Psycholoog Sien Depoortere

Indien u een reactie achterlaat op de website van Psycholoog Sien Depoortere, is deze na goedkeuring door de beheerder van de website, Sien Depoortere, zichtbaar voor ieder die deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zoals mailadres/IP-adres worden niet openbaar getoond. Als beheerder van deze website garandeert Sien u dat deze persoonlijke gegevens onder geen beding aan derden worden doorgegeven noch dat deze voor enig commercieel doeleinde worden gebruikt. Goedgekeurde reacties worden zolang bewaard als nodig. Wenst u een door u nagelaten reactie te laten verwijderen, kan dit worden aangevraagd via e-mail. In dat geval mailt u naar contact@siendepoortere.be. Wees hierbij zo volledig en concreet mogelijk.

Contact opnemen via mail

Op het moment dat je contact opneemt met Psycholoog Sien Depoortere via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en emailadres en dergelijke meer opgeslagen op de mailserver. We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Boekhouding

De boekhouder van Psycholoog Sien Depoortere (Eskofin) ontvangt alle verzonden en ontvangen facturen. Hierop staan persoonsgegevens. Daar maakt Eskofin verder geen gebruik van. Het systeem van Eskofin is beveiligd volgens de normen van de privacywet. Facturen worden door Psycholoog Sien Depoortere 7 jaar lang bewaard. Dit termijn is verplicht gesteld vanuit de Belastingdienst.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is. 

We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen, in functie van het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierboven omschreven  , uw persoongegevens meedelen met partners van Psycholoog Sien Depoortere, waarmee wij een verwerkingsovereenkomst opmaakte. Er wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens verder delen, gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken: 

  • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht, 

  • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

Cookies & Logbestanden

U kan onze website ook bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

De site maakt verder enkel gebruik van sessiecookies: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Die informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen.

Als u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kan Psycholoog Sien Depoortere u geen correcte werking van deze website garanderen.

Daarnaast verzamelt Psycholoog Sien Depoortere tijdens uw bezoek aan deze website in logbestanden informatie zoals de pagina’s die u bezocht, uw IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, alsook uur en dag van consultatie.

Psycholoog Sien Depoortere verzamelt die informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de site verzorgd door Google Analytics, om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Wanneer u de website van Psycholoog Sien Depoortere bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar contact@siendepoortere.be.  

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde en gangbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij. Hiervoor kunt u steeds mailen naar contact@siendepoortere.be.

Recht om gegevens te wissen

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar contact@siendepoortere.be.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar contact@siendepoortere.be.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan contact@siendepoortere.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten. Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn uw gegevens veilig bij ons? 

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens, o.a. door encryptie via SSL technologie. 

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Psycholoog Sien Depoortere kan deze privacyregeling aanpassen, en vermeldt dan de wijzigingen op deze pagina.

Meer informatie

Meer over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u terugvinden op onderstaande websites.

  • Disclaimer Vlaanderen.be

  • Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Indien u verdere vragen heeft over deze privacyverklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

Sien Depoortere

Smidsestraat 205

9000 Gent

E-mail: contact@siendepoortere.be

bottom of page