top of page

Werkwijze

Stap 1 - AANMELDING

 

Jongeren worden steeds door hun ouders aangemeld na doorverwijzing van de huisarts of andere hulpverleners (bv. school, CGG...) of op eigen initiatief van de ouders. U heeft dus geen verwijsbrief nodig van uw huisarts om op gesprek te komen. Daarnaast kunnen volwassenen en/of hun partner ook steeds met of zonder doorverwijzing een afspraak maken.

 

Dit kan via het online aanmeldingsformuliere-mail of telefoon (0474/24.98.83). Indien u via het online formulier of via e-mail contact opneemt, vraag ik u om reeds kort uw hulpvraag te schetsen. Het kan zijn dat ik hierbij nog enkele bijkomende vragen stel om in te kunnen schatten of ik u kan helpen met uw vraag. Indien dit niet het geval is, verwijs ik u door naar een collega. Tot slot maken we een afspraak voor een eerste intakegesprek.

Psychologische begeleiding is zowel mogelijk in mijn praktijk te Kluizen, alsook online. Indien u interesse heeft in online begeleiding, gelieve dit aan te geven bij uw aanmelding.

Stap 2 - KENNISMAKING / Intakegesprek

 

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek zullen we elkaar beter leren kennen en probeer ik een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van de situatie. Dit gaat zowel om de moeilijkheden die u of uw kind ervaart, als de positieve kenmerken. Daarnaast wordt nagegaan wat de hulpvraag is en worden de verwachtingen van alle betrokken partijen in kaart gebracht. Vervolgens worden afspraken gemaakt voor het verdere verloop, de tarieven en de werkwijze van de begeleiding. Tot slot bekijken we of verder onderzoek nodig is om de problematiek verder te verkennen. Zo niet, dan gaan we rechtstreeks verder met het opstellen van een behandelplan. 

Stap 3 - BEGELEIDING

 

Na het kennismakingsgesprek wordt een behandelplan opgesteld. Dit plan wordt voorgesteld aan u en eventueel aangepast. Het is mogelijk dat dit behandelplan tijdens het verdere verloop van deze begeleiding verder bijgestuurd zal worden. Vervolgens gaan we effectief van start met de begeleiding. Naargelang de nood en vraag kan zowel individuele begeleiding, groepstraining en/of koppelbegeleiding opgestart worden. Meer informatie over deze vormen van begeleiding kunt u hier vinden. 

 

Jongeren kunnen helpen mee bepalen welke weg afgelegd wordt om tot oplossingen te komen. Indien enkel de jongere begeleid wordt, worden de ouders regelmatig uitgenodigd voor een evaluatiemoment. Hierbij worden ze ingelicht over de vorderingen van de begeleiding, krijgen ze tips voor de verdere aanpak en kunnen ze terugkoppelen welke invloed de begeleiding heeft op de thuis- en/of schoolsituatie.

Aan het einde van elke sessie wordt de volgende afspraak vastgelegd. Hoe het begeleidingsproces verloopt en hoe lang de begeleiding duurt is bij elke persoon verschillend. Toch verkies ik meestal om u of uw kind op wekelijkse basis te zien.

 

Extra - schoolCONTACT

 

Soms kan het nuttig zijn om begeleiding te voorzien op meerdere niveaus, niet enkel op vlak van het welbevinden van de jongere en de thuissituatie ,maar ook de schoolse prestaties en het welbevinden op school. Vaak hebben deze verschillende niveaus immers een invloed op elkaar. Daarom streef ik vaak naar een optimale begeleiding waarbij de school betrokken wordt. Dit gebeurt uiteraard enkel mits toestemming van de ouders. In onderling overleg wordt steeds afgesproken welke zaken al dan niet kunnen gecommuniceerd worden naar het schoolteam. Dit kan telefonisch gebeuren of, indien gewenst, aan de hand van een schooloverleg. Bij dit schooloverleg worden de ouders steeds betrokken, alsook de leerkracht, zorgcoördinator, directie, CLB-medewerkers en/of andere zorgverleners.

Stap 4 - Afronding 

 

Wanneer de doelstellingen van het behandelplan voldoende bereikt zijn én u en/of uw kind voldoende vertrouwen hebben in het eigen kunnen, wordt de therapie afgerond. Dit betekent dat de frequentie van de sessies wordt gradueel wordt afgebouwd in onderling overleg totdat het kind en de ouders, de volwassene en/of het koppel alleen verder kunnen met de handvaten en informatie die verworven werden tijdens de begeleiding. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u nog eens langskomt na 1 maand, vervolgens na 3 maanden, om tenslotte na een jaar nog eens opgebeld te worden om te polsen hoe het gaat. 

bottom of page